Over KOOS

Wat is KOOS Utrecht?

Wij zijn een buurtgerichte netwerkorganisatie voor aanvullende specialistische jeugdhulp in Utrecht. KOOS werkt met een mix van professionals vanuit BASEcamps in de wijken Vleuten, De Meern, Leidsche Rijn, West en Zuidwest. BASE staat voor Buurtgerichte, Ambulante, Specialistische Expertise.

Voor wie is KOOS Utrecht?

KOOS is er voor Utrechtse kinderen en jongeren tot en met 17 jaar en hun gezinnen, die wonen in het westelijk deel van de stad in de in de wijken Vleuten, De Meern, Leidsche Rijn, West en Zuidwest.

Hulp van KOOS

Wanneer kan ik hulp krijgen van KOOS Utrecht?

Voordat je hulp krijgt van KOOS bekijkt de medewerker van het buurtteam of de (huis)arts samen met jullie wat nodig is. Veel hulpvragen worden opgepakt door de huisarts, kinder-/jeugdarts of het buurtteam zelf. KOOS wordt pas aanvullend ingezet voor specialistische jeugdhulp als er verder onderzoek of behandeling nodig is. Dit kan alleen ná een verwijzing door buurtteam, SAVE, huisarts, JGZ-arts of medisch specialist. KOOS werkt nauw samen met deze verwijzers en kan ook gevraagd worden om met hen mee te denken. Daarnaast kan KOOS worden ingeschakeld voor een consult.

Wat heb je nodig voor hulp van KOOS Utrecht?

Je hebt altijd een verwijzing nodig van de (huis)arts of het buurtteam. Het buurtteam of de (huis)arts brengt jullie in contact met KOOS, wanneer zij denken dat een specialist van KOOS aanvullend nodig is, om jullie hulpvraag te beantwoorden. Op deze website staat het aanmeldformulier, die samen met de verwijsbrief nodig is om bij KOOS aangemeld te kunnen worden. Jullie eigen buurtteam is te vinden op www.buurtteamsutrecht.nl.

Voor welke hulpvragen krijg ik een verwijzing voor KOOS Utrecht?

In bepaalde situaties is aanvullende specialistische gezinsgerichte hulp nodig. Bijvoorbeeld bij vragen en zorgen over ernstige gedragsproblemen, depressieve gevoelens, angst of trauma bij kinderen en jongeren, of complexe opvoedkundige vragen van het gezin. KOOS is er ook voor vragen over het tijdelijk ontlasten en ondersteunen van de thuissituatie in samenwerking met het netwerk van jullie gezin, het buurtteam en de informele zorg.

Hoe meld ik mij aan bij KOOS Utrecht?

Via deze website is het aanmeldformulier in te vullen, te vinden onder aanmelden. Let op dat je wel een verwijzing hebt van het buurtteam of de (huis)arts. Binnen een week na aanmelding wordt contact met je opgenomen voor het maken van een afspraak. De verwijzer kan je ook aanmelden bij KOOS via een beveiligde mail naar het mailadres van KOOS in de wijk waar jij woont (zie contact). Soms zal je even moeten wachten op de gewenste aanvullende specialistische hulp. We bekijken dan samen met jou, het buurtteam en de partners in de wijk hoe we je in deze periode het beste kunnen ondersteunen.

SAVE (Samenwerken Aan Veiligheid) en de rechter, kunnen direct aanmelden bij KOOS.

Ik heb me aangemeld bij KOOS Utrecht en hoe nu verder?

Na aanmelding word je op de aanmeldlijst geplaatst van KOOS. Je wordt zo snel mogelijk gebeld door een professional van KOOS. Hij of zij zal aan de telefoon nog een paar (aanvullende) vragen stellen en de verwachtingen over en weer bespreken. Binnen een week na telefonisch overleg word je geïnformeerd over op welke termijn er een kennismakingsgesprek kan plaatsvinden. Na afloop van het telefoongesprek ontvang je een email met daarin onder andere een vragenlijst, met het verzoek deze in te vullen ter informatie voor het kennismakingsgesprek. Als er iemand van het buurtteam betrokken is bij jouw gezin, dan is deze ook welkom bij het kennismakingsgesprek. Tijdens de kennismaking bekijken we wat je nodig hebt en bepalen we samen aan welke doelen jij wilt werken. Het kan ook zijn dat de professional van KOOS aangeeft dat een andere vorm van hulp beter is. Het vervolg bespreken we gelijk met jou en de eventueel betrokken buurtteammedewerker of verwijzer. Soms zal je even moeten wachten op de gewenste aanvullende specialistische hulp. We bekijken dan samen met jullie, het buurtteam en de partners in de wijk hoe we jullie in deze periode het beste kunnen ondersteunen.

Welke hulp bieden de teams van KOOS Utrecht?

KOOS start altijd met een brede uitvraag waarin we de hele gezinssituatie bespreken. Er zal steeds op maat gekeken worden naar wat het beste aansluit bij jullie vraag. KOOS biedt hulp bij specialistische jeugdhulpvragen en werkt hierbij gezinsgericht en vanuit de principes van Positieve Gezondheid. Bij onze specialistische teams kan je terecht voor onderzoek, begeleiding en behandeling, zowel individueel als in groepsvorm. Onze teams bestaan uit medewerkers met een diversiteit aan expertises,

waaronder (GZ-)psychologen, orthopedagogen, systeemtherapeuten en vaktherapeuten. KOOS zorgt ook voor beschikbaarheid van specialistische kinderdagcentra, pleegzorg, gezinshuizen en andere vormen van hulp waarbij kinderen logeren en wonen. KOOS werkt samen met ervaringsdeskundigen.

Als jullie specifiek de wens hebben voor een vrijgevestigde hulpverlener in de buurt, dan is dit mogelijk vanuit het kader van de keuzevrijheid van de cliënt. Hierbij geldt wel dat de vrijgevestigde een contract moet hebben bij KOOS.

Welke hulp biedt KOOS Utrecht niet?

Voor sommige vormen van zeer specialistische jeugdhulp zijn er aparte afspraken.
Deze hulp wordt stedelijk, regionaal, of landelijk georganiseerd en ingekocht. Dit zijn:

• Ambulante crisisdienst GGZ Jeugd

• Dyslexiezorg

• Essentiële functies (bovenregionale beschikbare zorg)

• LTA-zorg (landelijk beschikbare zorg)

KOOS werkt samen met deze aanbieders om te zorgen voor een goede aansluiting op de buurtgerichte hulp.

KOOS en privacy

Welke informatie neemt KOOS Utrecht op in jouw dossier?

In het dossier bewaart de hulpverlener alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening. De KOOS-professional heeft informatie-uitwisseling nodig om effectieve hulp te kunnen bieden. Met jullie toestemming kunnen wij deze informatie delen met de verwijzer en eventueel andere betrokken hulpverleners en verwerken in jullie dossier. Voor deze toestemming gebruikt KOOS een formulier, die jullie ontvangen na de aanmelding. Op dit formulier kunnen jullie precies aangeven met wie de informatie gedeeld mag worden. De informatie wordt vastgelegd in het beveiligde dossier.

Wie krijgen mijn gegevens te zien?

De inhoud van het dossier is vertrouwelijk. Hulpverleners hebben een geheimhoudingsplicht en mogen informatie uit het dossier daarom niet zomaar met anderen delen. Dit doen zij dan ook niet zonder de toestemming van jullie. We vragen daarvoor altijd een toestemmingsformulier te ondertekenen. Jullie kunnen de toestemming ook altijd weer intrekken via dit formulier.

Wat doet KOOS Utrecht bij ernstige zorgen rondom de veiligheid van jouw kind?

Wanneer de professional van KOOS zich ernstige zorgen maakt, bijvoorbeeld omdat er een crisissituatie dreigt rondom de veiligheid van jullie kind, dan kan hij of zij de afweging maken om zonder toestemming informatie te delen met andere hulpverleners.

Deelt KOOS Utrecht informatie met derden?

Jullie verwijzer krijgt altijd een brief na het kennismakingsgesprek om de verwijzer op de hoogte te stellen van de gemaakte afspraken. De inhoud van deze brief wordt van tevoren met jullie besproken. Soms is het voor een behandeling nodig om informatie op te vragen bij derden. Hiervoor vragen wij jullie toestemming. Correspondentie met anderen dan de verwijzer zal eerst aan jullie worden voorgelegd, voordat deze wordt verstuurd.

KOOS en crisis

Wat te doen bij crisis?

In levensbedreigende noodgevallen of als er acuut gevaar dreigt, bel je telefoonnummer 112 (dag en nacht bereikbaar).

 

Bij zorgen over suïcidedreiging bel je de crisislijn 113 zelfmoordpreventie. 113 is bereikbaar via nummer: 0800-0113

 

Bij huiselijk geweld of kindermishandeling bel je Veilig Thuis Utrecht via telefoonnummer 0800 – 2000 (gratis en dag en nacht bereikbaar). Meer informatie vind je op de website van Veilig Thuis Utrecht.

 

 

KOOS streeft bij crisis naar behandeling zoveel mogelijk in de wijk in samenwerking met het Buurtteam, de jeugdgezondheidszorg en de huisarts. Wanneer de huisarts met een crisismelding contact zoekt met KOOS, gedurende kantoortijden, zal de professional van KOOS samen met de huisarts beoordelen wat nodig is.

 

Buiten kantoortijden is de crisisdienst van Altrecht beschikbaar: 030-2308850

 

Hier vind je de contactinformatie per BASEcamp

KOOS en ontevredenheid

Waar kan ik terecht als ik ontevreden ben over KOOS Utrecht?

Het kan voorkomen dat er dingen gebeuren die je als onjuist of onterecht ervaart. KOOS vindt het belangrijk om de werkwijze te blijven ontwikkelen en te leren van wat goed gaat en niet goed gaat.

Wanneer er sprake is van ontevredenheid of een klacht, kan dit in de eerste plaats aangegeven worden bij de professional van KOOS of de teamleider. Samen wordt gekeken wat er aan de hand is en wordt gezocht naar een passende oplossing. Wanneer het toch lastig is om de ontevredenheid te bespreken en er meer hulp nodig is, dan kan contact opgenomen worden met de onafhankelijke vertrouwenspersonen van Jeugdstem. KOOS is ook aangesloten bij de onafhankelijke Klachtencommissie Jeugd Midden Nederland (KJMN).